Geofizyka

Zadanie konkursowe w ramach dziedziny Geofizyka składa się z trzech krótszych zadań. Podczas oceny będą brane pod uwagę wszystkie części składowe.

Zadanie 1

Figura 1 przedstawia siatkę z gridem, na którym zaznaczono dane potencjalnej pułapki w wartości czasu. Nakreśl szkic czasowy, szkic prędkości oraz szkic głębokościowy zadanej struktury. Oblicz jej powierzchnię oraz podaj wzór funkcji prędkości. Odległość między punktami wynosi 100m.
W punktach o współrzędnych X,Y nawiercono daną powierzchnię na głębokości Z.

X=400 Y=400 Z=2375m
X=700 Y=400 Z=2143,75m
X=600 Y=600 Z=2005m

zad. 1

Fig. 1 Grid w czasie

Zadanie 2

Skała uszczelniająca zalegająca na warstwie złożowej posiada prędkości: Vp= 2450m/s, Vs=1100m/s oraz gęstość 2,3g/cm3.

1. Znajdź kąt krytyczny dla analizowanego przypadku. Używając jednej z aproksymacji wzoru Zoeppritz’a dla fali P, oblicz jak będą zmieniać się amplitudy na kontakcie ze skała złożową dla kąta padania od 0˚ do kąta krytycznego. Obliczenia wykonaj dla piaskowca nasyconego wodą, o porowatości 20%, zbudowanego z kwarcu (K= 37GPa) położonego poniżej warstwy uszczelniającej.

Parametry warstwy piaskowca:
a) Vp=2500 m/s, Vs = 1250 m/s, gęstość =2,15 3 g/cm3,
b) Vp=3600 m/s, Vs = 1850 m/s, gęstość =2,15 3 g/cm3,

2. Używając założeń Gassmanna, oblicz wielkość współczynnika odbicia w zależności od kąta (jak w podpunkcie 1) ale po wymianie płynu złożowego z:
a) wody na ropę
b) wody na gaz

Załóż, że K_wody=2,5GPa, K_ropy=1,25GPa, K_gazu=0,1GPa, Rho_wody=1,0 g/cm3, Rho_ropy=0,8 g/cm3, Rho_gazu=0,2 g/cm3.

3. Sprawdź jak będą zmieniały się współczynniki odbicia, jeżeli porowatość zwiększy się o 5% w zależności od nasycenia:
a) wodą
b) ropą
c) gazem

4. Dla wszystkich przypadków wykreśl wyniki na wykresie gradientu i interceptu i określ klasę anomalii AVO.

P.S. Należy przedstawić proces obliczania poszczególnych wartości, co najmniej po jednym dla każdego przypadku. Można posłużyć się arkuszem Excel.

Zadanie 3

Oblicz wielkość binu dla częstotliwości na poziomie celu 40 Hz. Do wyliczeń użyj prędkości RMS obliczonej z danych otworowych. Wylot otworu znajduje się 150 metrów na poziomem morza, natomiast pomiar rozpoczyna się 250m poniżej poziomu morza. Cel znajduje się w otworze na głębokości 2470 metrów.
Strefa powyżej poziomu morza

V1 [m/s]        H1 [m]         V2 [m/s] 900                    5                 1950

Na sekcji głębokościowej horyzont oznaczony jest granatową przerywaną linią. Odległości między crossline’ami wynoszą 25 m, a skala pionowa jest w metrach.

zad.3

P.S. Podobnie jak w zadaniu 2, nie wystarczy sam wynik. Należy przedstawić również swój tok myślenia i argumentację swojego pomysłu rozwiązania. Rozwiązania liczbowe bez własnej analizy i komentarza wyniku nie będą brane pod uwagę.

Geofizyka – załącznik do zadania 3

Zapisz siê na Newsletter

Kwiecień 2019

PnWtŚrCzPtSbNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30