Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
Spółka Akcyjna (PGNiG) z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa.
2) Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail geotalent@pgnig.pl telefonicznie pod
nr 22 106 4498 lub pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą
w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
3) PGNiG wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail
iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
4) Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa
zgłoszenia złożonego za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679
(Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych ma charakter fakultatywny –
podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679).
5) Pana/Pani dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz PGNiG
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, takim jak dostawcy systemów
informatycznych i usług IT.
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi
na zgłoszenie i ewentualne dalsze prowadzenie korespondencji. Okres przetwarzania może
zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez PGNiG.
7) W zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, zgodę tę można wycofać
w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PGNiG prosi o wycofywanie zgody
drogą elektroniczną lub pisemną.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
9) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się
ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
10) Podanie danych osobowych jest wymagane przez PGNiG w celu świadczenia usługi
udostępnienia i obsługi elektronicznego formularza kontaktowego, z wyjątkiem danych
osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Brak podania
danych osobowych wymaganych przez PGNiG będzie skutkować niemożliwością świadczenia
usługi.