9 kwietnia 2016


Wykorzystanie analizy palinofacjalnej w rekonstrukcjach paleogeograficznych

Kiedy?

sobota, 9 kwietnia

Gdzie?

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

O czym?

Analiza palinofacjalna wykorzystuje zawartą w skale materię organiczną, identyfikowaną przy użyciu mikroskopu optycznego, do określenia charakteru stref alimentacji dla zbiorników sedymentacji. Jakościowe i ilościowe analizy tych szczątków pozwalają na określenie odległości od źródła dostawy materii organicznej oraz miejsca ich sedymentacji. Analiza palinofacjalna stosowana jest także do identyfikowania trendów transgresywno- regresywnych w basenach i ich korelację ze stratygrafią sekwencji.

Podczas warsztatów zostanie zaprezentowany przykład  analizy palinofacjalnej z utworów górnej kredy z odsłonięć położonych na linii od południowego obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich przez Nieckę Miechowską. Badane próbki pochodzą ze skał kampanu i mastrychtu z warstw  bardzo precyzyjnie rozpoznanych biostratygraficznie przy użyciu fauny inoceramowej. Pozwoli to na interpretację zmienności tkanki organicznej na tle historii rozwoju zbiornika sedymentacji.

Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani z podstawami analizy palinofacjalnej: z rozpoznawaniem charakterystycznych szczątków organicznych pod mikroskopem optycznym, metodami dokumentacji oraz statystycznym wymiarem badań. Opracowane w grupach wyniki przedstawią w formie cyfrowej i pogrupują je przy użyciu analizy statystycznej. Po wykonaniu ćwiczenia przeprowadzona zostanie dyskusja i omówienie wyników na tle regionalnej paleogeografii oraz wcześniejszych poglądów na rozwój basenu sedymentacyjnego w tym rejonie.

Warsztat zorganizowany pod patronatem Programu GeoTalent.

Kto?

dr hab. Marcin Barski, mgr Anna Filipek