9 kwietnia 2016


Wybrane metody geofizyczne

Kiedy?

sobota, 9 kwietnia

Gdzie?

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

O czym?

1. Opis metod

GPR: idea badań geofizycznych z użyciem systemów georadarowych opiera się na zjawisku odbicia fal elekromagnetycznych o wysokich częstotliwościach, emitowanych za pomocą specjalnych anten nadawczych w głąb ośrodka geologicznego. Odbite fale są odbierane przez

antenę odbiorczą i archiwizowane przy użyciu odpowiednio skonfigurowanych systemów rejestracji. Emisja i odbiór fal prowadzony jest impulsowo. System georadarowy – w określonym przedziale czasowym – prowadzi rejestrację fal odbitych od powierzchni i z wnętrza ośrodka w głąb, którego emitowane są fale. Dzięki metodzie GPR można określić budowę geologiczną oraz wykrywać zakopane przedmioty itp.

ERT: podstawą wykorzystania metod geofizycznych w rozpoznaniu geologicznym i geotechnicznym jest zróżnicowanie właściwości fizycznych różnych ze względu na litologię i tektonikę struktur podłoża. W metodzie ERT rozkład oporności elektrycznej ośrodka modeluje się blokami w układzie 2D. Modelowanie takie umożliwia określenie zróżnicowania oporności ośrodka w kierunku pionowym i poziomym na powierzchni przekroju wzdłuż linii układu pomiarowego. Dzięki metodzie ERT można określić budowę geologiczną, poszukiwać warstw wodonośnych, monitorować skażenie środowiska i in.

2. W ramach zajęć studenci zostaną zapoznaniu z:

– metodyką prac geofizycznych wykonywanych w terenie,

– przetwarzaniem uzyskanych danych,

– interpretacją wyników w dowiązaniu do danych geologicznych.

3. Zebrany materiał zostanie wykorzystany na zajęciach stacjonarnych, które odbywają się na Wydziale Geologii UW dla studnetów III roku studiów inżynierskich i licencjackich w ramach przedmiotu praktikum z geofizyki.

4. W zależności od rodzaju i rangi uzyskanych wyników z pomiarów geofizycznych przewiduje się przygotowanie publikacji w punktowanym czasopiśmie.

Warsztat zorganizowany pod patronatem Programu GeoTalent.

Kto?

dr Mieszkowski