7 listopada 2018

Temat warsztatu:

Ocena prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu geologicznego w poszukiwaniach naftowych.

Opis warsztatu:

Warsztat z zakresu oceny prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu geologicznego w poszukiwaniach naftowych dotyczy bardzo ważnej części prac poszukiwawczych, która ma na celu wyznaczenie wartości ekonomicznej prospektu – jak dużo zasobów węglowodorów znajduje się w złożu i jaka ich część może być wydobyta na powierzchnię, a następnie sprzedana. Uczestnicy zostaną zapoznani z technikami szacowania wielkości zasobów geologicznych i wydobywalnych deterministycznie oraz probabilistycznie przy wykorzystaniu metody Monte Carlo. Kolejnym aspektem szkolenia będzie oszacowanie ryzyka związanego z poszukiwaniami w obrębie przykładowej koncesji. Ponadto zostaną zarysowane czynniki wpływające na niepewność wykonanych obliczeń.

W części teoretycznej odbędzie się prezentacja multimedialna w formie wykładu. Część praktyczna bazuje na ćwiczeniach w grupach. Ćwiczenia polegają na szacowaniu zasobów geologicznych oraz wydobywalnych oraz określeniu ryzyka poszukiwawczego. Uczestnicy będą pracować grupach 4-5 osobowych.

 
Dla kogo?
 

Warsztat skierowany jest do studentów 3 roku studiów I stopnia i 4-5 roku studiów II stopnia przede wszystkim dla specjalności stratygrafia i sedymentologia oraz tektonika i kartografia geologiczna. Wymagana jest wiedza z zakresu geologii dynamicznej oraz strukturalnej, a także podstaw statystyki. 

W przypadku wolnych miejsc, do udziału w warsztacie zaprosimy również młodszych studentów.

 
Prowadzący:
 
Michał Kępiński – Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność geologia stratygraficzna i poszukiwawcza na zakładzie tektoniki i kartografii geologicznej). Starszy Geolog, od 2013 roku w PGNiG SA, Dział Projektowy w Warszawie – Oddział Geologii i Eksploatacji. Aktualnie zajmuje się interpretacją danych geologicznych i geofizycznych, analizami systemu naftowego, budową modeli geomechanicznych dla otworów wiertniczych oraz przygotowaniem projektów otworowych na koncesjach krajowych i zagranicznych, szacowaniem zasobów geologicznych, oceną prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu geologicznego, geologią strukturalną i tektoniką. Specjalizuje się w analizach geomechanicznych i predykcji ciśnień złożowych, modelowaniu rozkładu naprężeń i krytycznie naprężonych spękań w celu optymalizacji trajektorii otworu pod kątem stabilności i produkcji węglowodorów. Ponadto zajmuje się oceną perspektywiczności koncesji oferowanych w zagranicznych rundach przetargowych. Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, American Association of Petroleum Geologists (AAPG), European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE) oraz Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG).
 
Kiedy?
 
7 listopada 2018, godz. 11:30, warsztat potrwa ok. 3 h
 
Gdzie?
 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
 
 

Zapisz się