27 kwietnia 2016


Podstawy interpretacji sejsmicznej

Kiedy?

27 kwietnia 2016 r., godz. 10:00-14:30

Gdzie?

Instytut Geologii UAM

O czym?

Interpretacja sejsmiczna jest jednym z najważniejszych zagadnień w poszukiwaniu węglowodorów. Połączenie wiedzy z zakresu geologii oraz geofizyki na tym etapie prac poszukiwawczych jest niezbędne. Zrozumienie zagadnień związanych z formowaniem się odbić sejsmicznych, rozdzielczością zapisu, rotacją sygnału, interferencją, wpływem akwizycji oraz processingu na interpretowane sekcje jest kluczowe. Ponadto interpretacja sejsmiczna związana jest nieodłącznie z analizą geologiczną. Poznanie tektoniki, paleogeografii czy litologii poszczególnych kompleksów pozwala na wiarygodne odwzorowanie budowy geologicznej na podstawie obrazu sejsmicznego. Szczególnie ważne jest to w przypadku obszarów słabo rozpoznanych wiertniczo i/lub zaburzonych tektonicznie, gdzie śledzenie refleksów sejsmicznych jest niejednoznaczne i jedynie przesłanki geologiczne decydują o sposobie prowadzenia interpretacji.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia Instytutu Geologii UAM. W przypadku wolnych miejsc w warsztacie będą mogli wziąć udział również studenci niższych roczników. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Norbert Smalera – Geofizyk pracujący w Oddziale Geologii i Eksploatacji w PGNiG SA w Dziale projektowym w Pile. Od pięciu lat zajmuje się sejsmiką. Obecnie skupia się na zarządzaniu danymi geofizycznymi ośrodka, interpretacji sejsmicznej, wykorzystaniu atrybutów sejsmicznych w poszukiwaniach naftowych, a także na dowiązaniu danych otworowych do sejsmiki. Uczestniczy w projektach realizowanych głównie na terenie północnej Polski. Jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej z zakresu Geofizyki Środowiska, a także studiów podyplomowych „Technologia wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych” na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH oraz „Geofizyka stosowana” na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Stypendysta Programu GeoTalent dla pracowników PGNiG SA.

Ewelina Czyż – absolwentka Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska – specjalność Geologia Naftowa oraz studiów podyplomowych „Technologia wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych” na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, posiadająca uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w zakresie poszukiwania złóż ropy naftowej, gazu ziemnego oraz metanu z węgla kamiennego. Od 6 lat pracuje jako geolog w Oddziale Geologii i Eksploatacji w PGNiG SA, w Dziale Projektowym w Pile. Zawodowo zajmuje się głównie interpretacją sejsmiczną pod kątem poszukiwań naftowych i projektowaniem otworów wiertniczych na obszarze północnej Polski.