22 stycznia 2015


Wybrane aspekty wykorzystania systemów informacji przestrzennej (GIS) w górnictwie nafty i gazu

Kiedy?

czwartek, 22 stycznia 2015 r., II tury (godz. 10.30-13.00, 14.00-16.30)

Gdzie?

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3-4 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia kierunków: Górnictwo i Geologia, Geofizyka, Geodezja i Kartografia oraz Inżynieria Środowiska. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych powyższych kierunków, osiągający wysokie wyniki w nauce.

O czym?

Warsztat podzielony będzie na dwie części:

Metody pomiarów geodezyjnych jako źródło pozyskiwania danych do systemów informacji przestrzennej

W pierwszej części omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Przedstawienie podstaw prawnych i zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym – informacje ogólne.
  • Przedstawienie ogólnych informacji na temat Systemów informacji Przestrzennej (SIP).
  • Założenia dotyczące budowy SIP.
  • Możliwości wykorzystania SIP.
  • Przedstawienie bezpośrednich metod pomiarów geodezyjnych.
  • Wykorzystanie danych z pomiarów geodezyjnych do tworzenia SIP – omówienie.

Całość będzie nawiązywana do aktualnych przepisów prawnych.

Modelowanie powierzchni wgłębnych za pomocą ArcGIS i Spatial Analyst

W drugiej części zostanie omówiona technika sporządzania map strukturalnych w oparciu o dane archiwalne zachowane jedynie w postaci papierowej. Omówienie techniki zawierać będzie odwołania do najczęściej popełnianych błędów, ograniczeń oprogramowania, niedostatecznej ilości i jakości danych oraz stanu zachowania matariałów źródłowych.

Kto?

Adam JanowiakAdam Janowiak, Mierniczy Górniczy, PGNiG

Uprawnienia:  Geodeta uprawniony – Państwowe uprawnienia z zakresu „Geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne”, Mierniczy Górniczy

Doświadczenie zawodowe:
2000 – 2006 – praca w prywatnych firmach geodezyjnych na stanowisku geodeta,
2006 – do chwili obecnej – PGNiG SA (Oddział w Zielonej Górze, Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie) – praca w Dziale Mierniczym w Zielonej Górze na stanowisku Mierniczy Górniczy.

Praktyka geodezyjna w zakresie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, pomiarów realizacyjnych, pomiarów katastralnych, obsługi inwestycji, redakcji map, analiz danych geodezyjnych. Zakres obowiązków Pana Adama obejmuje prace związane bezpośrednio z czynnościami geodezyjnymi takimi jak pomiary terenowe, tworzenie zróżnicowanych dokumentów kartograficznych i obliczeniowych do celów projektowania prac geologicznych, poszukiwania, zagospodarowania, eksploatacji  i likwidacji złóż węglowodorów i infrastruktury technicznej. Pan Adam wykonuje dodatkowo opracowania geodezyjno – kartograficzne do celów prawnych.

Rafał KudrewiczRafał Kudrewicz: Geolog, Kierownik działu Centralne Archiwum Geologiczne i Magazyn Rdzeni, PGNiG

25 lat doświadczenia w zastosowaniu systemów informacji przestrzennej w geologii, kartografii geologicznej, numerycznym modelowaniu zjawisk geologicznych i zarządzaniu informacją geologiczną. Autor 11 publikacji z zakresu opisanego powyżej, w tym 6 na forach międzynarodowych.