22 kwietnia 2016


Struktury kompakcyjne i ich znaczenie dla poszukiwań naftowych


Kiedy?

22 kwietnia 2016 r., godz. 11:00-14:30

Gdzie?

Wydział Geologii UW

O czym?

Ideą warsztatu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych ze strukturami kompakcyjnymi w kontekście poszukiwań naftowych. Na przykładzie złóż z polskich prowincji naftowych omówione zostaną struktury kompakcyjne w silikoklastycznych  utworach kambryjskich i mioceńskich oraz wpływ kompakcji cechsztyńskich utworów siarczanowych na tworzenie dodatkowej przestrzeni akomodacyjnej. Wprowadzenie do warsztatu pozwoli zorientować się w problematyce tematu oscylującej wokół geomechaniki oraz diagenezy skał osadowych.

Drugą część warsztatu rozpocznie prezentacja czynników wpływających na stopień kompakcji skał osadowych oraz możliwość obserwacji zjawiska  na profilowaniach geofizyki otworowej. W ostatniej części warsztatu przeprowadzone zostaną ćwiczenia w grupach dotyczące interpretacji danych petrofizycznych oraz szacowania zmian miąższości osadów w zależności od stopnia i współczynnika kompakcji.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia Wydziału Geologii UW. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych, osiągający wysokie wyniki w nauce. Zapraszamy osoby  pragnące związać swoją karierę zawodową z branżą naftową. 

Kto?

Paweł Zdanowski Kierownik Działu Projektowego – Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie – w PGNiG od 17 lat; absolwent kierunku Geologia (specjalizacja: geologia stratygraficzno-poszukiwawcza) na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, podyplomowych studiów z geofizyki naftowej na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz europejskiego modelu zarządzania w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, członek American Association of Petroleum Geologists (AAPG).

Paweł RyderPaweł Ryder – od stycznia 2016 r. Młodszy Geolog w Oddziale Geologii i Eksploatacji, wcześniej odbył trzymiesięczne praktyki w ramach programu Praktyk Letnich GeoTalent w OGiE w Warszawie. Absolwent kierunku Geologia (specjalizacja: geologia stratygraficzno-poszukiwawcza) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. Członek American Association of Petroleum Geologists (AAPG) oraz Society Of Exploration Geophysicists (SEG).