20 kwietnia 2015


Ochrona środowiska w procesie poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego

Kiedy?

poniedziałek, 20 kwietnia 2015, godz. 11:30 – 15:30

Gdzie?

Instytut Geologii UAM

O czym?

Podczas warsztatu poruszone zostaną następujące zagadnienia w temacie poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego:

  • Wpływ na środowisko/ minimalizacja wpływu
  • Gaz z łupków – nowe wyzwania
  • Dialog społeczny
  • Ryzyka środowiskowe w poszukiwaniu i wydobyciu węglowodorów
  • Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w ochronie środowiska

W części praktycznej warsztatu przeprowadzone zostanie ćwiczenie z zakresu analizy uwarunkowań przyrodniczych, jakie występują na terenie planowanego przedsięwzięcia wraz z oceną potencjalnego wpływu na środowisko oraz propozycją działań minimalizujących ten wpływ. 

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3 roku studiów I stopnia i 4-5 roku studiów II stopnia Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Joanna ChojnackaJoanna Chojnacka – od 2008 roku pracuje w PGNiG, Dział Ochrony Środowiska, Pion ds. Wsparcia Prac Geologicznych, Oddział Geologii i Eksploatacji. Bierze udział w utrzymaniu i doskonaleniu systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) w pracach nad ujednoliceniem elementów SZŚ w ramach GK PGNiG. Opracowuje informacje graficzne z zakresu ochrony środowiska wspomagające proces oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, monitoringu środowiska, dialogu społecznego. Jest  audytorem wewnętrznym systemu zarządzania środowiskowego.

Jakub SiewkoJakub Siewko –  od 2010 roku w PGNiG, Dział Zarządzania Relacjami Lokalnymi, Oddział Geologii i Eksploatacji. Główne projekty: komunikacja pomiędzy służbami ochrony środowiska w GK PGNiG, sporządzanie raportów w zakresie ochrony środowiska w PGNiG SA i GK PGNiG, realizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG. Prowadzi dialog ze społecznościami lokalnymi w zakresie poszukiwań gazu z łupków oraz jest audytorem wewnętrznym systemu zarządzania środowiskowego.