14 marca 2016


Rdzeń wiertniczy w analizie basenów naftowych Niżu Polskiego


Kiedy?

14 marca 2016 r., godz. 10:00-14:30

Gdzie?

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM w Poznaniu

O czym?

W ramach warsztatu uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z wykorzystaniem rdzeni wiertniczych w analizie basenów naftowych na przykładzie Niżu Polskiego. Intencją Autorów jest zapoznanie Słuchaczy ze stosowanymi metodami badawczymi z zakresu: sedymentologii, analizy facjalnej, geochemii, petrografii, petrofizyki etc., których wyniki wsparte danymi geofizycznymi umożliwiają dokładną analizę nie tylko poszczególnych otworów wiertniczych i złóż, ale także poszczególnych części wybranych basenów naftowych

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3 roku studiów I stopnia i 1-2 roku studiów II stopnia Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM na kierunku Geologia oraz Gospodarka Zasobami Mineralnymi i Wodnymi. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych powyższych kierunków, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Zbigniew MikołajewskiZbigniew Mikołajewskiabsolwent kierunku Geologia (specjalizacja: geologia stratygraficzno-poszukiwawcza) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista geolog, od 20 lat związany z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Autor bądź współautor licznych specjalistycznych publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego (PTG), Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG), European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE) oraz American Association of Petroleum Geologists (AAPG). 

Weronika MiklaszewskaWeronika Miklaszewska – studentka 2 roku studiów II stopnia na kierunku Geologia (specjalizacja geologia stratygraficzno-poszukiwawcza) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ambasador Programu GeoTalent. Odbyła trzymiesięczne praktyki w ramach programu Praktyk Letnich GeoTalent w Oddziale Geologii i Eksploatacji w Pile.