11 kwietnia 2016


Interpretacja pomiarów skanera mikroopornościowego w poszukiwaniach naftowych okiem sedymentologa i geomechanika


Kiedy?

11 kwietnia 2016 r., godz. 9:00-15:00

Gdzie?

Instytut Geologii UAM

O czym?

Warsztat z zakresu interpretacji pomiarów skanera mikroopornościowego dotyczy istotnej części prac poszukiwawczych oraz złożowych, zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Uczestnicy zostaną zapoznani z technikami wizualizacji obrazów mikroopornościowych oraz ich interpretacji. Zarysowane zostaną czynniki wpływające na jakość obrazu.

W drugiej części warsztatu zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady zastosowania danych pochodzących z mikroimagerów. Główny nacisk zajęć położony zostanie na analizę struktur sedymentacyjnych, tektonicznych oraz stref zniszczeniowych ścian otworów wiertniczych widocznych na imagelogach.

Kolejnym aspektem warsztatu będzie wykorzystanie poczynionych obserwacji do budowy modelu geomechanicznego celem analizy stabilności ścian otworów wiertniczych.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3 roku studiów I stopnia i 4-5 roku studiów II stopnia Instytutu Geologii UAM. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci studiów stacjonarnych, osiągający wysokie wyniki w nauce, w tym przede wszystkim studenci, którzy wzięli udział w warsztatach „Predykcja ciśnień w poszukiwaniach naftowych”.

Kto?

Michał KępińskiMichał Kępiński – absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność geologia stratygraficzna i poszukiwawcza na zakładzie tektoniki i kartografii geologicznej). Geolog, od 2013 roku w PGNiG SA, Dział Projektowy w Warszawie – Oddział Geologii i Eksploatacji. Aktualnie zajmuje się interpretacją danych geologicznych i geofizycznych, w tym analizą ciśnień złożowych oraz przygotowaniem projektów otworowych na koncesjach krajowych i zagranicznych. Ponadto zajmuje się oceną perspektywiczności koncesji oferowanych w zagranicznych rundach przetargowych.

Paweł RyderPaweł Ryder – od stycznia 2016 r. Młodszy Geolog w Oddziale Geologii i Eksploatacji, wcześniej odbył trzymiesięczne praktyki w ramach programu Praktyk Letnich GeoTalent w OGiE w Warszawie. Absolwent kierunku Geologia (specjalizacja: geologia stratygraficzno-poszukiwawcza) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorant na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. Członek American Association of Petroleum Geologists (AAPG) oraz Society Of Exploration Geophysicists (SEG).