10 listopada 2017


Geomechanika w poszukiwaniach naftowych 

Kiedy?

10 listopada 2017, godz. 10:30 (warsztat potrwa około 5h)

Gdzie?

Wydział Geologii UW

O czym?

Warsztat z zakresu geomechaniki w poszukiwaniach naftowych dotyczy bardzo ważnej części prac poszukiwawczych oraz złożowych zarówno konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Główny nacisk zajęć położony zostanie na analizy ciśnień porowych, ciśnień szczelinowania, ciśnień litostatycznych oraz stabilności otworów wiertniczych. Dodatkowo, przedstawione zostaną mechanizmy generujące anomalne ciśnienia w ośrodku skalnym. Kolejnym aspektem szkolenia będą komplikacje wiertnicze w świetle własności mechanicznych ośrodka. Są to niezwykle ważne elementy przy procesie projektowania otworów poszukiwawczych, rozpoznawczych, jak i eksploatacyjnych. Część praktyczna będzie obejmowała obliczanie gradientów ciśnień porowych oraz litostatycznych, a także wielkości naprężeń horyzontalnych.

Poza wykładem wprowadzającym w podstawy geomechaniki i analizy stabilności otworów jest przewidziana część praktyczna obejmująca analizę ciśnień porowych i litostatycznych oraz wyznaczanie naprężeń horyzontalnych.

Dla kogo?

Warsztat skierowany jest do studentów 3 roku studiów I stopnia i 4-5 roku studiów II stopnia Wydziału Geologii UW. Pierwszeństwo udziału będą mieli studenci specjalizacji: geologia złożowa i gospodarcza, osiągający wysokie wyniki w nauce.

Kto?

Michał KępińskiMichał Kępiński – Absolwent Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność geologia stratygraficzna i poszukiwawcza na zakładzie tektoniki i kartografii geologicznej). Starszy Geolog, od 2013 roku w PGNiG SA, Dział Projektowy w Warszawie – Oddział Geologii i Eksploatacji. Aktualnie zajmuje się interpretacją danych geologicznych i geofizycznych, analizami systemu naftowego, budową modeli geomechanicznych dla otworów wiertniczych oraz przygotowaniem projektów otworowych na koncesjach krajowych i zagranicznych, geologią strukturalną i tektoniką. Specjalizuje się w analizach geomechanicznych i predykcji ciśnień złożowych, modelowaniu rozkładu naprężeń i krytycznie naprężonych spękań w celu optymalizacji trajektorii otworu pod kątem stabilności. Ponadto zajmuje się oceną perspektywiczności koncesji oferowanych w zagranicznych rundach przetargowych. Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, American Association of Petroleum Geologists (AAPG) oraz European Association of Geoscientists and Engineers (EAGE).